การเพิ่ม User

การเพิ่ม  User คือ การเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในระบบหรืออย่างที่เข้าใจกันทั่วไปคือการเพิ่ม Email ในองค์กรเพื่อใช้งานในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอาจจะเพิ่มในกรณี เช่น มีพนักงานเข้ามาใหม่ หรือต้องการสร้าง Account ไว้เป็น Email กลางในการติดต่อ เป็นต้น

โดยการทำงานทั่วไปนั้นผู้ที่สามารถเพิ่ม User คือ Admin เท่านั้นโดยการเพิ่ม User ของ G Suite จะต้องมี Account ที่เป็น admin สามารถเข้ามา Manage user Domain ของแต่ละ Domain ได้ซึ่งแต่ละ Domain จะมีจำนวน Account ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ Packed  ของแต่ละ Domain ที่ซื้อไว้กับผู้ดูแล

 

ขั้นตอนการเพิ่ม User  ในระบบ G Suite สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี