การลบ User

การลบ User  คือ การลบ Account หรือผู้ที่ไม่ได้ใช้งานออกจากระบบ Domain ซึ่งการลบ Account หรือ User ออกนั้นอาจจะเป็นเพราะต้องการเพิ่ม User ใหม่เข้ามาแทนในกรณีที่ผู้ใช่งานลาออกจากองค์กรหรือการนำพื้นที่ของ Account เก่ามาเพิ่มให้กับ Account ที่ยังใช้งานอยู่ในระบบปัจจุบัน

การลบ User นั้นผู้ที่สามารถดำเนินการลบได้คือ Admin หรือผู้ดูแลเท่านั้น โดยการลบ Account ของ G Suite ผู้ที่สามารถลบได้จะต้องมี Account ที่เป็น Admin สามารถเข้ามา Manage user Domain ของแต่ละ Domain ได้โดยการลบของระบบ G Suite จะไม่ลบ Account นั้นออกจากระบบทันที Account ที่ถูกลบจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ Recently deleted ก่อน 20 วันเพื่อให้ผู้ใช่งานสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ในกรณีที่อาจจะเป็นข้อมูลสำคัญหรือดำเนินการลบผิดเป็นต้น

 

ขั้นตอนการลบ User  ในระบบ G Suite สามารถทำได้ดังนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

  • คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มั้ย
  • มี   ไม่มี